Aktuelno

Uskoro kreću prijave za priključenje nelegalnih objekata na infrastrukturnu mrežu: Kakva je procedura i koji su rokovi

Komentari

Autor: Euronews Srbija/RTS

24/08/2023

-

14:30

Uskoro kreću prijave za priključenje nelegalnih objekata na infrastrukturnu mrežu: Kakva je procedura i koji su rokovi
Tanjug/Danilo Mijatovicic - Copyright Tanjug/Danilo Mijatovicic

veličina teksta

Aa Aa

Vlada Srbije usvojila je Uredbu koja propisuje uslove za privremeno priključenje na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili mrežu daljinskog grejanja objekata koji su nelegalno izgrađeni. Građani koji žive u takvim objektima od 15. septembra do 15. oktobra moći će da se prijave za priključak. Ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da očekuje oko  50.000 prijava, najviše iz Beograda.

Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na infrastrukturnu mrežu, odnosno struju, gas, grejanje, vodu i kanalizaciju detaljno propisuje proceduru za podnošenje prijava za priključak. 

Prijave se podnose opštinama, a mogu ih podneti vlasnici kuća i stanova koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje, dok za vlasnike stanova u stambenim i stambeno poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje, zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica, navodi se u Uredbi. 

Kako se prijaviti 

Ministar Vesić kaže da se prijave podnose nadležnim opštinama. 

"Postoji formular koji se popunjava, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora", rekao je Vesić za RTS.

Kako objašnjava, ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u navedenom objektu zajedno sa svojom porodicom.

"Opštine kada prime te prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključiti te objekate na komunalnu infrastrukturu", dodaje Vesić.

Vesić je naglasio da se mogućnost priključenja nе odnosi na poslovnе objеktе, niti na invеstitorе koji su nеlеgalno gradili pa objеktе nisu priključili na komunalnu infrastrukturu.

Šta je potrebno dostaviti uz prijavu 

Vlasnik dostavlja dokaz o postojećem završenom objektu, da je vlasnik objekta, da u vlasništvu ima samo jedan objekat, odnosno stan za stanovanje, piše u Uredbi, koja propisuje pravne i tehničke uslove za priključenje.

Dostavlja se i dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja pred nadležnim organom, a ako se radi o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja dostavlja se overena izjava da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje.

Unsplash

 

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u propisanoj formi u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Ukoliko nema prebivalište u stanu čijom je kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje, umesto dokaza da stanuje u tom stanu, dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva, useliti u predmetni stan.

Vesić je rekao da će dokazivanjе da građani živе u tim objеktima biti lako i da će postojati formular koji ćе biti dostavljеn opštinama i koji ćе građani popunjavati. 

Uz zahtev za privremeno priključenje dostavlja se očitana lična karta, odnosno kopija lične karte koja ne sadrži mikrokontroler (čip) vlasnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva i geodetski snimak objekta za koji se traži privremeno priključenje, kao i ugovori o kupovini ili izgradnji, poklonu, rešenje o nasleđivanju ili neka druga isprava kojom dokazuje pravo svojine.

Inače, izmenama Zakona o ozakonjenju, koje su nedavno usvojene, definisano je da će u roku od mesec dana, počev od 15. septembra građani koji žive u nelegalnim objektima moći da se priključe na električnu, vodovodnu, kanalizacionu mrežu, gas ili daljinsko grejanje.

Ta mogućnost će postojati samo mesec dana. Kada opština utvrdi spisak, proslеđujе ga prеduzеćima koja zatim vršе priključеnjе. 

Ko može da uloži žalbu

Ako organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove ozakonjenja utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi propisani uredbom, o tome obaveštava podnosioca, a protiv tog obaveštenja nije moguća žalba.

Vlasnik ili stambena zajednica, međutim, mogu podneti prigovor u roku od osam dana od prijema obaveštenja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje će o njemu odlučiti u roku od pet radnih dana.

Ukoliko prihvati prigovor, odmah potom obaveštava nadležni organ jedinice lokalne samouprave da nastavi postupak i dostavi obaveštenje o ispunjenosti pravnih uslova, a ako utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi u skladu sa odredbama uredbe, o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu i nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Protiv obaveštenja ministarstva takođe nije dozvoljena žalba niti je moguće pokretanje upravnog spora.

Preduzeća u obavezi da hitno urade priključenje 

Po dobijanju obaveštenja o ispunjenosti pravnih uslova, privredno društvo utvrđuje ispunjenost tehničkih uslova za priključenje.

Uredba predviđa da, po utvrđivanju ispunjenosti tehničkih uslova, privredno društvo koje je zaduženo za snabdevanje strujom, gasom, grejanjem, vodom ili za kanalizaciju donosi akt o odobrenju za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključenje, vrši izgradnju priključka i vrši priključenje na distributivnu mrežu.

Po dobijanju obaveštenja od privrednog društva o privremenom priključenju objekta na infrastrukturnu mrežu, nadležni organ obaveštava lokalnu poresku administraciju da je nezakonito izgrađeni objekat privremeno priključen na komunalnu i ostalu infrastrukturu, u cilju utvrđivanja poreza na imovinu.

"Priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturnu mrežu", navodi se u Uredbi.

Prema Vesićevim rečima, komunalna preduzeća koja će priključiti objekate na svoju mrežu nemaju pravo da traže dokaz o imovini ili statusu, jedino ih se tiču tehnički uslovi za priključenje.

"Ta preduzeća su u obavezi da radove obave po hitnom postupku, a ugovore će potpisavati po važećem cenovniku koji važi i za sve ostale građane", kaže Vesić.

Priključenje je moguće samo za stambene objekte jer bi, kako je naglasio Vesić, sve drugo bilo izigravanje zakona čija je suština obezbeđivanje osnovnog ljudskog prava na tekuću vodu, struju i grejanje. Priključеnjе je mogućе samo za jеdan objеkat, odnosno jеdan stan istog vlasnika.

U slučajevima gde je potrebno priključenje čitave zgrade gde investitori to nisu učinili, zahtev podnosi stambena zajednica. Ukoliko nije formirana, to čine vlasnici stanova koji mogu da plate priključak za čitavu zgradu što dosadašnji propisi nisu dozvoljavali, objašnjava Vesić. 

Vesić kaže da očekuje oko 50.000 prijava, najviše iz Beograda. Prema podacima Elektrodistribucije Beograd, samo nelegalnih priključaka na struju ima toliko.

Ukazuje na to da su komunalna preduzeća u obavezi da obezbede posebne šaltere za prijave kao i pomoć za popunjavanje formulara.

Komentari (0)

Srbija