Privreda

Kakva je sudbina Fijata - u iščekivanju novog modela, radnici angažovani po pet dana mesečno, strahuju od gubitka posla

Komentari

Autor: Zlatica Radović

12/02/2022

-

13:04

Kakva je sudbina Fijata - u iščekivanju novog modela, radnici angažovani po pet dana mesečno, strahuju od gubitka posla
Kakva je sudbina Fijata - u iščekivanju novog modela, radnici angažovani po pet dana mesečno, strahuju od gubitka posla - Copyright EPA/SRDJAN SUKI, Profimedia, APDarko Vojinović

veličina teksta

Aa Aa

Radnici kragujevačkog Fijata su prošle godine radili ukupno oko 50 radnih dana, a za sve ostale dane dobijali su 65 odsto od plate. I trenutno, kako kažu predstavnici sindikalnih organizacija, svako vozilo koje naprave unapred je naručeno i plaćeno. Interesovanje za jedini model koji proizvode očigledno je sve manje, jer ovaj tempo rada traje gotovo dve pune godine. Zaposleni očekuju da se njihovi predstavnici sledeće nedelje sastanu sa predstavnicima me­nadž­men­ta preduzeća Stellantis, za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je Fi­ja­ta i Pe­žoa, i da konačno ču­ju kakvi su im planovi. Nadaju se da će uskoro po­kre­nu­ti no­vi mo­del auto­mo­bi­la, jer smatraju da bi samo to moglo da im pomogne da zadrže radna mesta.

Radnici su dobili ponudu za odlazak na tromesečni rad u Slovačku, a sindikati traže da odlazak zaposlenih bude na dobrovoljnoj bazi i insistiraju na poštovanju zakona kada je u pitanju privremeni rad u inostranstvu.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić je za Euronews Srbija da ovaj potez rukovodstva predstavlja jasnu poruku da ova kompanija, čijih se 33 odsto kapitala nalazi u državnom vlasništvu, ne namerava da širi proizvodnju u Srbiji, kao ni da nema mnogo izgleda da počne proizvodnja novog modela automobila. Ristić kaže da se i dalje ne zna ništa zvanično o budućnosti kragujevačke fabrike i da u ovom trenutku zaposleni rade samo četiri do pet dana u toku meseca.

Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić u novembru je na konferenciji za novinare na­ja­vio da bi usko­ro pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić tre­ba­lo da ob­ja­vi do­bre ve­sti u ve­zi sa po­slo­va­njem Fi­ja­ta u Kra­gu­jev­cu, ali tada ni­je že­leo da iz­no­si de­ta­lje. Re­kao je da je ova fir­ma sma­nji­la pro­iz­vod­nju i da je nekada bi­la na pr­vom me­stu na­ših iz­vo­zni­ka, da je znat­no do­pri­no­si­la BDP-u od 2013. i pr­ve po­lo­vi­ne 2014, ali da se to sada promenilo i da je Fi­jat da­le­ko iza naj­zna­čaj­ni­jih in­ve­sti­to­ra. On je tada poručio da Srbija ima mno­go kom­pa­ni­ja ko­je su va­žni­je od Fi­ja­ta, ali da to ne zna­či da nam je on be­zna­ča­jan.

Desetogodišnji ugovor države Srbije i Fijata o formiranju zajedničke fabrike za proizvodnju automobila potpisan je u septembru 2008. Posle toga je nezvanično saopšteno da ugovor traje do 2023, do kada važi i ugovorna klauzula, prema kojoj, ukoliko jedna od dveju strana želi da izađe iz zajedničkog poslovnog poduhvata, svoj udeo u kompaniji, po pravu preče kupovine, mora najpre da ponudi svom dotadašnjem partneru.

Kovačević: Previše smo se pouzdali u tu fabriku

Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je ugovor sa Fijatom prvobitno bio oročen na  deset godina i da su se i kompanija i država obavezale da će ispuniti određene uslove iz ugovora, koji javnosti nisu poznati. On napominje da Srbija ima trećinu vlasništva i da joj je u interesu da fabrika nastavi da radi. Kovačević kaže da je oči­gled­no mo­del ko­ji je ra­đen u ve­li­kom pa­du na tr­ži­štu i ističe da to znači ili ne­što no­vo ili kraj proizvodnje.

"Ovo je očito trenutak kada će morati da se odluče šta dalje. Ima više opcija, pa im je možda negde drugde povoljnija proizvodnja, s druge strane je opala proizvodnja zbog problema sa delovina na globalnom nivou, a mnogi tipuju da bi svi novi modeli trebalo da budu električni automobili. Mi ne znamo za šta će se oni opredeliti, ali ako se ništa ne promeni, teško da proizvodnja može da opstane", napominje Kovačević.

On smatra da bi Fijat i država mogli i da prodaju fabriku u Kragujevcu ukoliko se italijanskoj kompaniji više ne uklapa da ovde proizvode vozila i ukoliko ne vide više ovde svoj interes.

"Mi ko­ji to po­sma­tra­mo sa stra­ne ne­ma­mo in­for­ma­ci­je šta se sve de­ša­va i onaj ko u ime dr­ža­ve dr­ži udeo u toj fa­bri­ci tre­ba­lo bi da ka­že šta se mi­sli i šta se ra­di. Fi­jat je ja­ko do­bro pro­šao u ovom po­slu, osim što mu je mo­del imao pad na tr­ži­štu. Država je tome doprinela, da­le­ko vi­še ne­go što ima pro­ce­nat uče­šća u vla­sni­štvu. Ulagač koji ima većinsko vlasništvo je na­pra­vio mo­del ko­ji ni­je sja­jan, a nije snosio ni­ka­kve po­sle­di­ce. Pre­vi­še smo da­li i pre­vi­še smo se po­u­zda­li u tu fa­bri­ku", smatra Kovačević.

On kaže da ne tre­ba mno­go oče­ki­va­ti uko­li­ko se u Kra­gu­jev­cu po­kre­ne no­vi mo­del sa mo­to­rom sa unu­tra­šnjim sa­go­re­va­njem, već da bi mnogo bolji bio pre­la­zak na elek­trič­ne auto­mo­bi­le. 

Sindikat: U utorak sastanak sa rukovodstvom

Predsednik Samostalnog sindikata u Fijatu, Saša Đorđević  za Euronews Srbija kaže da bi situacija trebalo da se razjasni u utorak, kada očekuje sastanak sa rukovodstvom fabrike i napominje da je tražio prijem i u gradskoj upravi u Kragujevcu.

"Zabrinuti smo za budućnost radnika koji odlaze u Slovačku, ali i onih koji ostaju i tražimo odgovore od nadležnih. Trenutno se rade samo vozila za poznatog kupca i bukvalno svako koje uđe u proces montaže je već prodato i plaćeno. Ovaj model se proizvodi već deset godina i jasno je da je potražnja za njim jako mala, jer se modeli obnavljaju na tri do četiri godine", navodi Đorđević.

AP/Darko Vojinović

 

Ne­dav­no se spe­ku­li­sa­lo da bi no­vi mo­del auto­mo­bi­la mo­gao da bu­de po­kre­nut u dru­goj po­lo­vi­ni sle­de­će go­di­ne, kao i da bi za to bilo potrebno oko milijardu evra, a da su iz Fijata navodno predlagali Vladi Srbije da uče­stvu­je u finansi­ra­nju. 

Nikolić: Važno da što pre realizuju plan koji očigledno imaju

Ekonomista Ivan Nikolić kaže da se od 2013. proizvodnja smanjivala, a da je sada drastično opala, jer je model fiat 500 L "zreo za zamenu".

"Pre korone je postojao plan da se izađe sa novim modelom, ali je uzimajući u obzir sve okolnosti i spajanje grupacija Fijat Krajsler (FCA) i Pežo-Sitroena (PSA) to pomereno. Trenutna pozicija im nije nimalo laka, ali isključivo na menadžmentu su odluke o tome kada bi proizvodnja novog modela mogla krenuti", kaže Nikolić.

On smatra da je malo verovatno da zaposlene u Fijatu zadesi sudbila nekadašnjih radnika "Geoksa", koji su ostali bez posla zbog odlaska italijanske kompanije iz Vranja. Nikolić ukazuje da je ključna barijera za pokretanje novog modela nastala zbog epidemije virusa korona i svih dešavanja u automobilskoj industriji na globalnom nivou, ali smatra da će oni taj problem prevazići.

"Fabrika ima moderne kapacitete i zadovoljava sve standarde za pokretanje novog modela.  Bilo bi jako čudno da se odluče da odustanu od Srbije kao mesta za proizvodnju. Oni su inače poznati kao kompanija koja jako sporo zanavlja proizvodnju. Novi model pokreće i obuku, trening, novu opremu i prilagođavanje, tako da će i od odluke o eventualnom pokretanju novog modela do početka proizvodnje proći neko vreme  To je proces koji je normalan i traje neko vreme, ali je važno da što pre donesu neko konačno rešenje, da realizuju plan koji očigledno imaju", kaže Nikolić.

Komentari (0)

Biznis