Društvo

Centar za socijalni rad vraća decu Ani Mihaljici, krivična prijava protiv njenog advokata

Komentari

Autor: Euronews Srbija

22/03/2024

-

15:21

Centar za socijalni rad vraća decu Ani Mihaljici, krivična prijava protiv njenog advokata
Centar za socijalni rad vraća decu Ani Mihaljici, krivična prijava protiv njenog advokata - Copyright Euronews/Petar Alimpjević

veličina teksta

Aa Aa

Centar za socijalni rad u Novom Sadu doneo je odluku da se vrate deca Ani Mihaljici i da ona preuzme neposrednu brigu o njima uz mere nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u trajanju od tri meseca.

U saopštenju Centra se navodi i da su podneli krivičnu prijavu protiv advokata Ane Mihaljice. 

Navode da su zbog izrazito nebezbednih životnih uslova u kojima su deca boravila i postojanja neposredne opasnosti i procene da postoje opravdani razlozi da bi nepreduzimanjem hitnih mera i usluga iz nadležnosti centra došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja maloletne dece, preduzeli mere hitne privremene starateljske zaštite troje maloletne dece i hitnog obezbeđenja smeštaja.

Procena je izvršena i na osnovu činjenice da je majka pred Centrom za socijalni rad i ranije izjavljivala da živi na datoj adresi sa svojim ocem i svoje maloletno troje dece, što je navela i u PU Novi Sad nakon požara, 17.11. 2023.godine kad je u zapisniku o izjašnjenju izjavila da je moguće da je ostavila upaljeno kandilo i da je to zapalilo zid i izazvalo požar. 

Nakon hitnog obezbeđenja smeštaja Centar je preduzimao postupno sve mere porodično-pravne zaštite iz svoje nadležnosti u cilju zaštite prava i interesa maloletne dece, pre svega obezbeđivanja bezbednih i adekvatnih životnih uslova dece i njihovog povratka u biološku porodicu, te regulisanja njihovog porodično-pravnog statusa.

U toku postupka sa majkom je sačinjen najpre plan usluga, kojim su definisani zadaci koji podrazumevaju obezbeđivanje najpre bezbednih uslova za prihvat dece. Nakon što majka nije pružila adekvatne dokaze o ispunjenosti zadataka, pokrenut je korektivni nadzor, kojim se majka upozoravala na propuste u vršenju roditeljskih dužnosti, te joj je jasno bilo predočeno da je za prihvat dece neophodno da obezbedi adekvatne životne uslove koji garantuju bezbednost i pravilnu osnovnu negu dece.

S tim u vezi od strane stručnih radnika Centra u više navrata je pokušana terenska poseta radi provere životnih uslova, ali je majka bila izrazito nesaradljiva (nije dozvolila stručnim radnicima da uđu u stan). Zbog navedenog, postupak korektivnog nadzora je obustavljen, jer u datom momentu je procenjeno da nema uslova za njegovo dalje vođenje.

Euronews/Petar Alimpjević

 

U skladu sa navedenim, organ starateljstva je u skladu sa zakonom morao pokrenuti postupak lišenja roditeljskog prava, između ostalog iz razloga što je majka u datom momentu neopravdano izbegavala da stvori uslove za zajednički život sa decom koja se nalaze u ustanovi socijalne zaštite (čl. 81 st. 3 tač. 4 Porodičnog zakona).

Centar je postupajući u konkretnom predmetu još jednom pozvao majku na saradnju, na koji se ista odazvala. Sačinjen je plan posete roditelja detetu u cilju proslave rođendana najmlađeg deteta, dana 19.03.2024. godine kada je ponovo razgovarano sa majkom i predočeni joj dalji koraci u potrebni da se ostvari opšti cilj povratka dece u biološku porodicu.

Obezbeđeni uslovi

Nakon toga, majka je pristala na dalju saradnju, te je omogućeno stručnim radnicima da obave terensku posetu na novoj adresi boravišta majke, dana 20.03.2024. godine.

"Nakon što je od strane stručnih radnika ustanovljeno da je majka obezbedila adekvatne stambene uslove, koji garantuju bezbednost i osnovnu negu dece, doneta je odluka da majka preuzme neposrednu brigu o deci uz određivanje mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u trajanju od tri meseca", navodi se u saopštenju CSR Grada Novog Sada.

Organ starateljstva obavlja korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava kada donosi odluke kojim koriguje roditelje u vršenju roditeljskog prava i određuje način na koji će roditelji korigovati nedostatke u vršenju roditeljskog prava, a kako bi roditelj obavljao svoju roditeljsku dužnost u skladu sa zakonskim normama koje su propisane članovima 67-75 Porodičnog zakona.

Euronews/Petar Alimpijević

 

"Centar će pratiti porodicu prema Planu realizacije mere korektivnog nadzora, te će o rezultatima korektivnog nadzora, izvestiti sud pred kojim je pokrenut postupak lišenja roditeljskog prava majke Ane Mihaljica", poručuju iz CSR.

Sud nije nadležan

Navode i da je povodom tužbe kojom je tužilac Ana Mihaljica tražila da sud donese presudu i da obaveže Centar za socijalni rad Grada Novog Sada da joj vrati troje maloletne dece i omogući vršenje roditeljskog prava, dana 15.03.2024. godine doneto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu broj P2 405/24 kojom se tužba odbacuje i sud oglašava apsolutno nenadležnim za postupanje u toj pravnoj stvari.

U obrazloženju rešenja sud se poziva između ostalog i na član 80 Porodičnog zakona, koji kaže:

"Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obavlja organ starateljstva kada donosi odluke kojima ispravlja roditelje u vršenju roditeljskog prava. U obavljanju korektivnog nadzora organ starateljstva donoosi odluke kojima: 1. Upozorava roditelje u vršenju roditeljskog prava; 2. Upućuje roditelje na razgovor u porodično savetovalište ili u ustanovu specijalizovanu za posredovanje u porodičnim sporovima, 3. Zahteva od roditelja da polože račun o upravljanju imovinom deteta. U obavljanju korektivnog nadzora organ starateljstva pokreće i sudske postupke u skladu sa zakonom".

Euronews/Petar Alimpjević

 

Sud u obrazloženju nadalje navodi da su deca privremeno smeštena u Sigurnu kuću od strane organa starateljstva iz opravdanih razloga, a ne odlukom suda. Sud je nadležan da donosi odluke u pogledu vršenja roditeljskog prava, lišenja roditeljskog prava, kao i za vraćanje roditeljskog prava. U konkretnom slučaju sud nije doneo odluku radi smeštaja dece u Sigurnu kuću, te nije nadležan da donosi odluke niti u pogledu vraćanja dece majci.

Sud nema ovlašćenja da ceni razloge za osnovanost odluka organa starateljstva na osnovu kojih je došlo do smeštaja dece u Sigurnu kuću, kao ni njihovu zakonitost, jer bi to moglo biti predmet ispitivanja u upravnom postupku i eventualno u upravnom sporu koji su nadležni za ocenu rada organa starateljstva, odnosno njihovih odluka.

"U toku vođenja navedenog postupka, majka i njeni punomoćnici su neposredno i putem društvenih mreža i medija na sve načine pokušavali da vrše senzacionalistički pritisak i dovode u zabludu javnost o činjenicama u navedenom postupku", kažu u CSR Novi Sad.

Prijave protiv advokata

Navode da je advokat Milan Bosika "u više navrata iznosio poluinformacije i potpune neistine o postupcima koji se vode, dovodeći u zabludu javnost i remeti javni red i mir, unoseći paniku u javnosti da država Srbija "prodaje" decu u inostranstvo".

"Milan Bosika, kao advokat, nosi posebnu profesionalnu odgovornost, jer dovodi u zabludu javnost u pogledu jasnih ustavnih i zakosnkih ovlašćenja koja država ima u pogledu zaštite dece od zanemarivanja. Svojim delovanjem putem društvenih mreža, advokat Milan Bosika ozbiljno ugrožava bezbednost stručnih radnika, koji su učestvovali u vođenju postupka privremene starateljske zaštite maloletne dece, iznoseći informacije o porodičnim prilikama zaposlenih" navode iz CSR i dodaju:

Euronews/Petar Alimpjević

 

"Protiv advokata Milana Bosika podneta je disciplinska prijava Advokatskoj komori zbog kršenja Кodeksa etike advokata, jer je iznosio osetljive podatke o stranci i maloletnoj deci, pri čemu je morao posebno da vodi računa i savesno proceni sve okolnosti, jer je nesumnjivo da u konkretnom slučaju je u najboljem interesu da takvi podaci ostanu poverljivi i da se ne komentarišu u javnosti, jer se na taj način krši privatnost dece, njihovo pravo na nesmetan emocionalni, pravilan i neometan razvoj, pri čemu se senzacionalističkim nastupom zasenjuje i u drugi plan suštitnski stavlja adekvatna zaštita maloletne dece", navodi se u saopštenju SCR.

Ocenjuju da je svojim delovanjem advokat učinio i povredu pravila međusobnog uvažavanja prema državnim organima i njenim predstavnicima, na koju ga takođe obavezuje Кodeks etike advokata, kao i povredu zabrane zloupotrebe da se utiče na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima i pritiscima.

"Protiv advokata Milana Bosika podneta je krivična prijava Tužilaštvu za visoko tehnološki kriminal, jer koristeći računarske mreže, računarske podatke, kao i njihove proizvode u materijalnom ili elektronskom obliku, vrši krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, javnog reda i mira. Takođe podnete su krivične prijave za izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda, ugrožavanje bezbednosti, uvrede, te onemogućavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti",  zaključuje se u saopštenju CSR.

Komentari (0)

Srbija